لیست واحد ها

 

 

 

 

   

طبقات

         

شماره واحد

       

متراژ  ( متر مربع )

           

طبقه اول A

A1/1

506

   

A2/1

386

 

A3/1

401

   

A4/1

691

   

طبقه اول B

B1/1

530

   

B2/1

350

   

B3/1

325

 

B4/1

602

   

طبقه دوم A

A1/2

371    

A2/2

215

   

A3/2

216

   

A4/2

371

   

طبقه دوم B

B1/2

372    
B2/2 215    
B3/2 215