لیست واحد ها
   

طبقات

         

شماره واحد

       

متراژ  ( متر مربع )

           

طبقه اول A

A1/1

506

   

A2/1

386

 

A3/1

401

   

A4/1

691

   

طبقه اول B

B1/1

530

   

B2/1

350

   

B3/1

325

 

B4/1

602

   

طبقه دوم A

A1/2

371     فروخته شد    

A2/2

215

   

A3/2

216

   

A4/2

371

   

طبقه دوم B

B1/2

372     فروخته شد    
B2/2 215     فروخته شد    
B3/2 215      فروخته شد    
B4/2

372

   

طبقه سوم A

A1/3

368

   

A2/3

216

   

A3/3

216

   

A4/3

368

   

طبقه سوم B

B1/3

368     فروخته شد    

B2/3

216     فروخته شد    

B3/3

216     فروخته شد    

B4/3

368

   

طبقه چهارم A

A1/4

309     فروخته شد    

A2/4

197     فروخته شد    

A3/4

197     فروخته شد

   

A4/4

309

   

طبقه چهارم B

B1/4

309 فروخته شد

   

B2/4

197     فروخته شد    

B3/4

197     فروخته شد    

B4/4

309

   

طبقه پنجم A

A1/5

290     فروخته شد    

A2/5

189     فروخته شد    

A3/5

189     فروخته شد    

A4/5

290

   

طبقه پنجم B

B1/5

290     فروخته شد    

B2/5

189    

B3/5

189     فروخته شد    

B4/5

290

   

طبقه ششم A

A1/6

275      فروخته شد    

A2/6

185     فروخته شد    

A3/6

185     فروخته شد

   

A4/6

275

   

طبقه ششم B

B1/6

274     فروخته شد    

B2/6

185     فروخته شد    

B3/6

185     فروخته شد    

B4/6

274     فروخته شد    

طبقه هفتم A

A1/7

263     فروخته شد    

A2/7

181     فروخته شد    

A3/7

181     فروخته شد    

A4/7

264

   

طبقه هفتم B

B1/7

263     فروخته شد    

B2/7

181     فروخته شد    

B3/7

181     فروخته شد

   

B4/7

264     فروخته شد    

طبقه هشتم A

A1/8

256     فروخته شد    

A2/8

179     فروخته شد    

A3/8

179     فروخته شد    

A4/8

254

   

طبقه هشتم B

B1/8

256

   

B2/8

179     فروخته شد    

B3/8

179     فروخته شد    

B4/8

254     فروخته شد    

طبقه نهم A

A1/9

252     فروخته شد    

A2/9

179     فروخته شد    

A3/9

179     فروخته شد    

A4/9

253

   

طبقه نهم B

B1/9

252     فروخته شد    

B2/9

179     فروخته شد    

B3/9

179

   

B4/9

253     فروخته شد    

طبقه دهم A

A1/10

251     فروخته شد    

A2/10

179     فروخته شد    

A3/10

179     فروخته شد    

A4/10

251

   

طبقه دهم B

B1/10

251     فروخته شد    

B2/10

179     فروخته شد

B3/10

179     فروخته شد    

B4/10

251

   

طبقه یازدهم A

A1/11

257     فروخته شد    

A2/11

180     فروخته شد    

A3/11

181     فروخته شد    

A4/11

257     فروخته شد

   

طبقه یازدهم B

B1/11

257     فروخته شد    

B2/11

180     فروخته شد    

B3/11

181

   

B4/11

257

   

طبقه دوازدهم A

A1/12

269     فروخته شد    
A2/12 184     فروخته شد    

A3/12

184     فروخته شد    

A4/12

269     فروخته شد    

طبقه دوازدهم B

B1/12

269

   

B2/12

184

   

B3/12

184     فروخته شد    

B4/12

269

   

طبقه سیزدهم A

A1/13

295     فروخته شد    

A2/13

189     فروخته شد

   

A3/13

189     فروخته شد    

A4/13

295

   

طبقه سیزدهم B

B1/13

295     فروخته شد    

B2/13

189     فروخته شد    

B3/13

189

   

B4/13

295

   

طبقه چهاردهم A

A1/14

277     فروخته شد    

A2/14

197

   

A3/14

197      فروخته شد

   

A4/14

277

   

طبقه چهاردهم B

B1/14

277     فروخته شد    

B2/14

197     فروخته شد    

B3/14

197

   

B4/14

277

   

طبقه چهاردهم C

C1/14

160     فروخته شد    

C2/14

158

   

طبقه پانزدهم A

A1/15

293     فروخته شده    

A2/15

205

   

A3/15

205      فروخته شد

   

A4/15

293

   

طبقه پانزدهم B

B1/15

293

   

B2/15

205

   

B3/15

205

   

B4/15

293

   

طبقه پانزدهم C

C1/15

170     فروخته شد    

C2/15

168

   

طبقه شانزدهم A

A1/16

312     فروخته شد    

A2/16

216

   

A3/16

216

   

A4/16

312

   

طبقه شانزدهم B

B1/16

312

   

B2/16

216

   

B3/16

216

   

B4/16

316

   

طبقه شانزدهم C

C1/16

178

   

C2/16

177

   

طبقه هفدهم A

A1/17

358 فروخته شد

   

A2/17

228

   

A3/17

227

   

A4/17

358

   

طبقه هفدهم B

B1/17

358     فروخته شد    

B2/17

228     فروخته شد    

B3/17

227

   

B4/17

358

   

طبقه هفدهم C

C1/17

192

   

C2/17

190

   

طبقه هجدهم A

A1/18

353 فروخته شد

   

A2/18

243

   

A3/18

243

   

A4/18

353

   

طبقه هجدهم B

B1/18

352     فروخته شد    

B2/18

243     فروخته شد    

B3/18

243

   

B4/18

353

   

طبقه هجدهم C

C1/18

194

   

C2/18

191

   

طبقه نوزدهم A

A1/19

353

   

A2/19

260

   

A3/19

260

   

A4/19

353

   

طبقه نوزدهم B

B1/19

353

   

B2/19

260

   

B3/19

260

   

B4/19

353

   

طبقه نوزدهم C

C1/19

194

   

C2/19

192

   

طبقه بیستم A

P1

1270

   

طبقه بیستم B

P2 1270